הליכי גביית חוב של ארנונה – מה ההליכים במצב זה?

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!
גביית חוב של ארנונה
גביית חוב של ארנונה

חוק ההסדרים במשק מסדיר את הסמכות של הרשות המקומית לגבות את מיסי הארנונה מתושביה. סעיף 8 (א) לחוק קובע כדלהלן:" (א) מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק הנכס". כמו נקבע בפקודת העיריות, כי רישומי העירייה בעניין חישובי הארנונה הינם בעלי תוקף ראייתי.

גביית מיסי הארנונה העומדים בפני הרשות המקומית

הרשות המקומית מוסמכת, להגיש תביעה אזרחית כנגד הנישום לגביית חוב הארנונה. בית המשפט דן בטענות הצדדים, ואם ניתן פסק דין לטובת הרשות, היא יכולה להגישו לביצוע להוצאה לפועל.

לחילופין, יכולה הרשות המקומית לנקוט בהליכי גביה מנהליים שמקורם בפקודת העיריות, או בפקודת המיסים (גבייה).

פקודת המיסים (גבייה), היא פקודת מתקופת המנדט, הקובעת, שמספיק שמתקיימים תנאי הסף הקבועים בה, ובין היתר משלוח התראה לנישום בדואר, כדי שהרשות תוכל לפעול נגדו ישירות ומיד, באמצעות הליכי גביה, בדומה להליכי הוצאה לפועל.

הרשות יכולה לגבות את החוב בין היתר באמצעות הטלת עיקולים על נכסי הנישום, גם אם מדובר בנכסים מוגנים לקיום צרכים בסיסיים, וגם אם הנכסים עוקלו כבר על ידי צדדים שלישיים.

כמו כן היא יכולה להעביר את זכויות המקרקעין השייכים לנישום, לידיה של המדינה. הרשות נעזרת בחברות פרטיות חיצוניות – גובי מס – לגביית החובות, הפועלים במרץ לביצוע המוטל עליהם.

דרכי ההגנה העומדות בפני הנישום

  1. במקרה של הגשת תביעה אזרחית לבית המשפט, על הנישום להגיש כתב הגנה. במקרה בו מוגשת על ידי הרשות תביעה בסדר דין מקוצר – על הנישום להגיש לבית המשפט בקשת רשות להתגונן המגובה בתצהיר.
  2. במקרה של נקיטת הליכי גביה מנהליים, יכול הנישום:

א. לעתור ישירות לבית המשפט לעניינים מינהליים בטענת ההגנה של התיישנות החוב או שיהוי. במקרה זה, על הנישום מוטל הנטל המשפטי לסתור את "חזקת התקינות המינהלית" שעומדת לרשות המינהלית, ולטעון, כי הרשות לא פעלה בצורה תקינה מאחר ולא דרשה החוב במשך זמן ארוך. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מפברואר 2012 מורות, כי רשות מקומית אשר מפעילה הליכי גביה זמן רב לאחר היווצרותו של החוב, אינה נוהגת בדרך תקינה, ומומלץ כי הרשות המינהלית תחל את הגביה "לא יאוחר מ- 3 שנים מיום גיבוש החוב למעט בנסיבות מיוחדות ".

ב. אפשרות נוספת העומדת לנישום היא להגיש השגה למנהל הארנונה תוך 90 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת התשלום. הנישום יכול לטעון בין היתר כי נפלו טעויות בהודעת התשלום, הרישומים אינם נכונים, הנכס המחוייב בתשלום ארנונה אינו מצוי באזור הכתוב בהודעת התשלום, הוא אינו מחזיק בנכס וכו'.

כמו כן, ניתן לערור על החלטת מנהל הארנונה בפני ועדת ערר תוך 30 יום מקבלת ההחלטה,

ועל החלטת ועדת הערר, ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מינהליים.

לסיכום

הרשות המקומית כפופה לכללי המשפט המינהלי המטילים עליה את החובה לנהוג בהגינות, בתום לב, בשקיפות, ובאופן תקין כלפי הפרט.

עם זאת, נקיטת הליכי גביה מינהלים לתשלום חוב הארנונה כלפי הנישום, שננקטים לאחר שיהוי בלתי סביר, וללא הקפדה על תנאי הסף הקבועים בפקודת המיסים, עלולים לגרום להפרת חובה זו, לפגוע בזכויות היסוד של הנישומים, ולשבש את חובת התקינות המנהלית המוטלת על הרשות.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן