היטלי סלילה ופיתוח

אז למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונעזור לכם לחסוך כסף!

היטלי פיתוח וסלילההיטלי פיתוח נחשבים לתשלומים שבעל מקרקעין או חוכר חייב לשלמם. התשלום נדרש על ידי הרשות המקומית והוא מהווה מס עירוני שגובים אותו לצורך הנחת תשתיות של כבישים, מדרכות, ניקוז, צנרת למים ולביוב, וכולי. המס נדרש כאשר מניחים תשתיות לפיתוח, או לפני מתן היתר בניה.

החוקיות בבסיס דרישה לתשלום היטלי הפיתוח נמצאת במסגרת חוקי העזר של העיריות, כמו חוק לסלילת מדרכות, וכולי. מאחר והעירייה היא הגוף האחראי על הקמת כבישים, דרכים, מדרכות, ותעלות ניקוז – על בעלי הנכסים הגובלים מוטלת השתתפות במימון הקמת התשתיות שמקימה העירייה, וזאת באמצעות היטלים או אגרות. חוקי העזר מגדירים תעריפי התשלום, מי חייב בתשלום, ועבור מה מוטל התשלום.

מהו היטל סלילת כבישים?

היטלי סלילת כבישים הם חלק מהיטלי הפיתוח. מטרתם של היטלי הסלילה היא לשאת בתשלום עבור סלילת הכבישים והמדרכות בתחום הרשות המקומית. מדובר במס עירוני חובה, שהרשות המקומית מטילה על בעלי קרקעות, חוכרים, ובעלי נכסים מסוגים שונים, למטרת הקמת תשתית כבישים ומדרכות הגובלים בנכסים הללו. היטלי הסלילה מפורטים כאמור במסגרת חוקי העזר שמפרסמת הרשות המקומית או העירייה.

כך נקבע סכום ההיטל

סכום ההיטל מחושב על פי שני פרמטרים: האחד בגין שטח הקרקע, והשני בגין השטח הבנוי עליה. החישוב הוא כפל של השטח בתעריף. כל רשות קובעת באופן אחר את התעריף עבור מ"ר. כמו כן לוקחים בחשבון גם את הסיווג של הנכס: האם הוא נכס עסקי, או נכס שנועד למגורים.

כאשר קובעים את גובה החיוב לוקחים בחשבון גם הסכמי פשרה שנעשו בין בעלי הנכסים והעירייה, חיובים שונים שקשורים לפיתוח שהוטלו בעבר, מי שילם על עבודות הפיתוח, ומתי ביצעו את עבודות הפיתוח. יש צורך בהחלטות מקדימות ברשות המקומית, שהן תנאי מקדמי לדרישת היטל הסלילה.

בפסיקה של בית המשפט העליון נקבע שהרשות המקומית אינה רשאית לפטור מתשלום ההיטל, יזמים של פרויקטים אשר מסכימים להקים בכוחות עצמם את הפיתוח הסביבתי בתמורה לפטור מתשלום ההיטל. זאת מהסיבה, שהרשות מחויבת לבחור את היזמים בהתאם לחוק חובת מכרזים, ואינה מוסמכת להעביר את הפיתוח לאף גורם אחר אלא על פי החוק.

מתי צריך לשלם את ההיטל?

היטלי סלילה שהם חלק מהיטלי הפיתוח צריך לשלם בקרות אחד מהאירועים הבאים:

  1. כאשר מקימים את עבודות הסלילה של תשתיות הכבישים הניקוז והמדרכות בסמוך לנכס שנמצא בבעלות הנישום. אם לנישום יש קרקע בלבד, החיוב יהיה בגין הקרקע ואם יש גם שטח בנוי על הקרקע החיוב יהיה גם בגין השטח הבנוי. לחלופין, במהלך בקשה למתן היתר בניה לצורך הוספת בניה או בניה חדשה. במקרה כזה יוטל היטל פיתוח כאשר ההיטל עבור רכיב הקרקע שולם בזמן חיבור התשתית, ובעל הנכס יחויב בהיטל בגין הבניה בלבד.

את ההיטל יש לשלם במועד קבוע מרגע שנמסרת ההודעה לשלמו, בתנאי שהעירייה מתחילה במועד הזה את עבודות סלילת הכביש ועבודות הפיתוח, או כתנאי למתן היתר לבנייה על הקרקע הגובלת לביצוע העבודות, או כשמבקשים להעביר הבעלות בנכס.

כאשר העירייה סוללת מדרכות היא רשאית לחייב את בעלי הנכסים הגובלים בהוצאות הסלילה, בתנאי שבעל הנכס אינו מחויב ביותר מחצי התשלום של העבודות לפני שהתחילה הסלילה. אם בעל הנכס שילם מראש, הוא לא יחויב בהוצאות אחרות של הסלילה.

מה קורה אם הרשות המקומית אינה סוללת את הכביש על אף שגבתה את ההיטל?

אם בסופו של דבר העירייה או הרשות המקומית אינה סוללת את הכביש בתוך שנה מגביית ההיטל מכל סיבה שהיא, עליה להשיב את התשלום ששולם מראש על ידי בעלי הנכסים.

התנגדות להיטל

נישום שהוטל עליו היטל סלילה, יכול להתנגד להיטל בבית המשפט לעניינים מנהליים. על הנישום / בעל הקרקע להגיש עתירה מנהלית בעניין היטל הפיתוח תוך 45 ימים מהיום שבו קיבל הודעת שומה ודרישה לתשלום היטל הסלילה מהרשות המקומית/העירייה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

על מה דיברנו במאמר?

053-3524876
דילוג לתוכן